Train The Pet Dog Into A Smart Obedient Like Champion Racing Dog

Train the pet dog into a smart obedient like champion racing dog, if you don’t hold back and urinate, telling it in a “no” tone afterwards is not good, but don’t scare it in the middle. The dog’s urine on the floor must be cleaned with detergent (in order to avoid the taste as much as possible, the dog will be there next time). Don’t beat a dog, including playing a dog’s nose with your hand. After repeated several times, the dog can understand your intentions naturally, and the dog toilet will have its smell on the toilet.

Train den Hundhënn an engem Champion Rennhond, wann Dir net halen a pott mécht, an en “Nee” Ton soen no net gutt ass, awer net Angscht hunn hien an der Mëtt. Den Hutt hir Urin op de Buedem soll mat Wäschgëtt gereinegt ginn (fir de Goût esou vill wéi méiglech ze vermeiden, de Hues wäert da nächste Kéier sinn). Hu kee Schléck op en Hond, dorënner d’Hunn Nues mat der Hand. Nodeem et e puer Mol ëmgedeeft ass, kann de Hond hir Intentiounen natierlech verstanen hunn an d’Hënn vum Buedem huet de Geroch am Badeaccott.

Antrenarea câinelui de companie într-un câine de campion, dacă nu țineți și urinați, spunând într-un ton “nu” după ce nu este bun, dar nu-l speriați în mijloc. Urina câinelui pe podea trebuie curățată cu detergent (pentru a evita aroma cât mai mult posibil, câinele va fi acolo data viitoare). Nu lovi un câine, inclusiv aruncând un nas de câine cu mâna. După repetat de câteva ori, câinele își poate înțelege intențiile în mod natural, iar baia câinelui va avea mirosul în baie.

>>>Click Here to Start<<<